۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت اداره کل امور اداری و مالی دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی
شرح وظايف

اداره كل امور اداري و مالي

 

شرح وظايف و اهداف :

مطالعه ، تهيه و تدوين برنامه توسعه اقتصادي ميان مدت و كوتاه مدت استان درچارچوب برنامه كلان كشور

انجام كليه امور پرسنلي و اداري كاركنان استانداري ، فرمانداري ها و بخشداري هاي تابعه در حدود اختيارات قانوني تفويض شده

انجام تشريفات قانوني استخدام و اقدام در تهيه و صدور احكام استخدامي در حدود اختيارات تفويض شده

اقدام در تكميل و تنظيم پرونده هاي پرسنلي كاركنان  و تهيه خلاصه پرونده كاركنان

اقدام در اجراي مقررات انضباطي كاركنان

تهيه و صدور احكام مرخصي هاي كاركنان در حد قوانين و مقررات مربوطه

اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و ايجاد تسهيلات لازم در زمينه تشكيل كميته مربوطه

تهيه و صدور احكام انتقال ، انتصاب و ماموريت مستخدمين در حوزه استانداري بر اساس قوانين و مقررات

بررسي و اقدام در زمينه امور پرسنلي ، بازنشستگان و موظفين استانداري

تهيه احكام مربوط به برقراري حقوق و مزايا ( اعم از مستمر يا غير مستمر ) در مورد مستخدمين استانداري و واحده هاي تابعه

ايجاد تسهيلات لازم بمنظور تامين رفاه كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه

بايگاني و نگهداري كليه مكاتبات پرسنلي و اسناد و مدارك پرسنل در پرونده پرسنلي


 معاون مالي مدير كل

نظارت بر نحوه خريد و توزيع لوازم و ابزار و وسايل مورد نياز واحدهاي تابعه 

نظارت بر نگهداري دفاتر اعتبارات و تامين هزينه ها بر اساس اعتبارات تخصيصي به تفكيك مواد و برنامه 

نظارت بر انجام امور دريافتها و پرداختهاي مستمر و غيره مستمر مطابق اعتبارات مربوطه و حواله هاي رسيده

نظارت بر تهيه و تنظيم و صدور اسناد هزينه و پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستمر استانداري و ثبت ارقام در دفاتر مربوطه

نظارت بر وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواستهاي صادر شده

نظارت و پيگيري مستمر بر حسن انجام وظايف مربوطه به تسجيل طبق قانون محاسبات عمومي و اختيارات تفويض شده

رسيدگي به اسناد هزينه از نظر تكميل مدارك و انطباق با قوانين و مقررات مربوطه

نظارت بر تهيه فهرست مطالبات كاركنان از بابت ديون و تهيه گزارشهاي لازم

نظارت بر امور انجام امور اداري امور مالي و جمعدار اموال و كنترل برچسبها

نظارت بر انجام كليه امور مالي اعم از نگهداري دفاتر اعتبارات و هزينه ها و تهيه و تنظيم و صدوراسناد مالي و اقدام در وصول اعتبارات تخصيصي بر اساس قوانين و مقررات مربوط

نظارت بر كليه امور مربوط به تداركات و خدمات استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانين و مقررات

فراهم نمودن موجبات هماهنگي بين طرحها و برنامه ها با عنايت به ابعاد سياسي و اجتماعي و اقتصادي استان و برنامه اي نمودن فعاليتهاي استانداري با نظام بودجه مربوط

پيگيري كليه امور مربوط به طرحها و پروژه ها , توزيع اعتبارات و نظارت بر امر برنامه ريزي تا نرحله تصويب پروژه ها

اتخاذ و اعمال روشهائي اجرائي مناسب به منظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي مختلف در سطح استان و همچنين ايجاد زمينه هاي بهره برداري از كليه امكانات و منابع موجود در زمينه هاي فوق و هدايت آن در جهت توسعه هماهنگ اقتصادي و اجتماعي و رسيدن به مراحل خودكفائي

انجام ساير امور مطابق دستور مقام مافوق


معاون امور اداري

نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي امور اداري ,‌كارگزيني و غيره

صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها و صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط

سازماندهي فعاليتهاي مربوط به تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي سرپرستي

انجام كليه امور پرسنلي و اداري كاركنان استانداري , فرمانداريها و بخشداريهاي تابعه در حدود اختيارات 

تعيين گزارشات لازم در مورد امور اداري جهت استحضار مقام مافوق

نظارت بر انجام كليه امور پرسنلي و اداري كاركنان استانداري ها و بخشداري هاي تابعه در حدود اختيارات قانوني تفويض شده

نظارت بر اجراي مقررات انضباطي كاركنان

نظارت بر تهيه و صدور احكام مرخصي هاي كاركنان در حدود مقررات مربوط

نظارت بر اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و ايجاد تسهيلات لازم در زمينه تشكيل كميته اجرايي قانون استخدام كشوري

نظارت بر تهيه و صدور حكم انتقال , انتصابات و ماموريت كليه مستخدمين استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانين و مقررات

صدور دستور تهيه احكام مربوط به برقراري حقوق و مزايا در مورد مستخدمين استانداري و واحدهاي تابعه

صدور دستور ارسال و دريافت دورنگارها و مكاتبات مربوط به واحدهاي اداري

انجام ساير امور مطابق دستور مقام مافوق

ابلاغ مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعملهاي اداري به واحدهاي ذيربط

نظارت بر انجام كليه امور اداري ,‌رفاهي و استخدامي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانين و مقررات مربوط

بالا بردن سطح دانش و مهارت كاركنان از طريق سازماندهي و آموزشهاي مناسب

ايجاد تدابير روشهاي اجرائي مناسب به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي سازمانها و دستگاه هاي اجرائي آن

انجام ساير امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

نظارت بر حسن انجام امور دبيرخانه , از قبيل دريافت , ثبت , توزيع كليه مكاتبات عادي استانداري اعم از وارده يا صادره , بايگاني اسناد , امور مربوط به ماشين نويسي و امور چاپ و انتشارات تكثير اوراق اداري

 مديركل امور اداري و مالي

بررسي و تهيه لوازم مورد نياز و انجام تعميرات ساختمان , تاسيسات ,‌اموال و اثاثيه استانداري طبق مقررات در حدود اعتبارات مالي

نظارت بر نحوه خريد و توزيع لوازم و ابزار و وسايل مورد نياز واحدهاي تابعه مالي

صدور دستور در جهت اجراي امور مربوط به خدمات , سرويس تلفن , روشنائي و تاسيسات و برنامه كار خدمتگزاران ,‌امور نقليه و برنامه كشيك در غير ساعات اداري و نظارت بر نحوه كار آنها

نظارت و مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثيه استانداري و پيشگيري از بروز آتش سوزي و ساير اتفاقات مالي

انجام امور مربوط به وسائط نقليه و حمل و نقل استانداري و واحدهاي تابعه مالي

نظارت بر نگهداري دفاتر اعتبارات و تامين هزينه ها بر اساس اعتبارات تخصصي به تفكيك مواد و برنامه مالي

نظارت بر انجام امور دريافت ها و پرداختهاي مستمر و غير مستمر مطابق اعتبارات مربوطه و حواله هاي رسيده مالي

نظارت بر تهيه و تنظيم و صدور اسناد هزينه و پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستمر استانداري و ثبت ارقام در دفاتر مربوط

نظارت بر وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواستهاي صادره شده مالي

نظارت بر وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواستهاي صادره شده مالي

نظارت بر حسن انجام وظايف مربوط به تسحيل طبق قانون محاسبات عمومي و اختيارات تفويض شده مالي

رسيدگي به اسناد و هزينه از نظر تكميل مدارك و انطباق با قوانين و مقررات مربوطه مالي

نظارت بر تهيه فهرست مطالبات كاركنان از بابت ديون سنواتي و غيره و ارسال آنها به مراجع ذيربط مالي

نگهداري و تنظيم حساب اعتبار و تعهدات و ديون و تهيه گزارشهاي لازم مالي


 كارگزين

انجام تشريفات قانوني استخدام , انجام آزمون و اقدام در تهيه و صدور احكام استخدامي و آزمايشي , قطعي در حدود اختيارات تفويض شده

رسيدگي به فرمهاي پرشده استخدامي به منظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها

تهيه يش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس , ‌احكام انتقال و ماموريت ,‌ترميم و تغيير ضريب جدول حقوق مرخصي , معذوريت , ‌اضافه كار , و نظاير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه

رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به جذب و استخدام و تبديل وضع استخدامي

برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف كارگزيني

اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدف هاي مورد نظر

تهيه ضوابط و دستورالعملهاي لازم

شركت در كميسيون ها و جلسات مختلف

پيش بيني  احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات

مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل

اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

تهيه گزارشات لازم در زمينه هاي مربوط

اقدام در تكميل و تنظيم پرونده هاي پرسنلي كاركنان و تهيه خلاصه پرونده كاركنان

اقدام در اجراي مقررات انظباطي و ابلاغ آراء صادره از هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان

تهيه و صدور احكام مرخصي هاي كاركنان در حدود قوانين و مقررات مربوط

بررسي وضعيت كاركنان جهت شركت در آزمون و تهيه پيش نويس احكام همترازي با هيئت علمي

تهيه پيش نويس احكام بازنشستگي احكام بازنشستگي و برقراري حقوق بازنشستگي

تهيه پيش نويس احكام بازخريد , استعفا, انفصال , اخراج و تعليق كاركنان


كارشناس امور اداري

انجام مطالعات لازم در مواردي از قبيل تشكيلات و بهبود روشها , آموزش , طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادهاي لازم جهت ارسال به سازمان مديريت و برنامه ريزي

تهيه مجموع هدف , وظايف و پستهاي سازماني استانداري و فرمانداريهاي تابعه و پيشنهاد آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت تائيد

تهيه شرح وظايف پستهاي سازماني با همكاري واحدهاي ذيربط

انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد استانداري و فرمانداريهاي تابعه با همكاري واحد كارگزيني

تشريك مساعي با كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تنظيم آئين نامه ها , بخش نامه ها و دستورالعمل هاي مورد لزوم با نيازهاي استانداري و فرمانداريهاي تابعه

ايجاد خط مشي با توجه به خط مشي كل تعيين شده از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وهماهنگ نمودن فعاليتهاي واحدهاي تابعه با برنامه ها و هدفهاي مورد نظر مشاغل دولت در مورد مستخدمين استانداري و فرمانداريهاي تابعه

تهيه گزارشات لازم

انجام ساير وطايف و امور مربوطه
 

 كارشناس امور انتصابات و ترفيعات

تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال,‌ ترميم حقوق , مرخصي , معذوريت ,‌ترفيع و نظير آنها با اطلاع مقام مافوق با رعايت قوانين و مقررات مربوطه

تهيه پيش نويس خلاصه پرونده استخدامي و صورت برداري از اوراق طبق دستور مقام مافوق

رسيدگي به پيشنهادها و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام ,‌تبديل وضع استخدامي , ترفيع ,‌بازنشستگي

اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر

شركت در كميسيونها و جلسات مختلف

پيش بيني احتياجات پرسنلي استانداري و واحدهاي تابعه و اقدام در مورد تامين اين احتياجات

مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل

تهيه گزارشهاي لازم

انجام ساير امور مطابق دستور مقام مافوق

 

كارشناس امور استخدامي

رسيدگي به فرمهاي پر شده استخدامي به منظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها

تهيه پيش نويس خلاصه پرونده استخدامي و صورت برداري از اوراق طبق دستور مقام مافوق

رسيدگي به پيشنهادها و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام , تبديل وضع استخدامي , ترفيع و بازنشستگي

اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر

شركت در كميسيونها و جلسات مختلف

پيش بيني احتياجات پرسنلي استانداري و واحدهاي تابعه و اقدام در مورد تامين اين احتياجات

تهيه گزارشات لازم

انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

 

رئيس دبيرخانه

مراقبت در حسن اجراي وظايف واحدها و يا گروههاي تحت سرپرستي و ارائه راهنمائيهاي لازم در جهت هماهنگ نمودن آنها با خط مشي تعيين شده

نظارت بر ابلاغ مصوبات ,‌بخشنامه ها و دستورهاي اداري استانداري به واحدهاي مربوط

نظارت بر امر بايگاني و نگهداري كليه مكاتبات و اسناد و مدارك و اوراق عادي استانداري

نظارت بر امر چاپ و تكثير اوراق

  • تفكيك و توزيع نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها ودعوت نامه ها بين واحدها

  • پاسخ به مراجعين جهت رديابي نامه هاي ايشان

 نظارت بر دريافت و ثبت و توزيع كليه مكاتبات عادي استانداري اعم از وارده يا صادره
 

جمعدار اموال

اقدام به تحويل گرفت اموال خريدار شده و تحويل آنها به ادارات و اشخاص مسئول

مراقبت در الصاق برچسب بر اموال استانداري و ثبت در دفاتر اموال با ذكر شماره و صدور قبض انبار اموال

اقدام لازم در نگهداري و حفظ اموال استانداري با همكاري واحدهاي ذيربط

جاري نگهداشتن صورت اموال موجود در تمام اطاقها و واحدهاي مربوط

صدور برگه خروج اموال از ساختمان استانداري بر حسب ضرورت

اقدام در طبقه بندي اموال بر اساس ضوابط موجود

تهيه و ارسال فرمهاي رسيده و فرستاده به اداره اموال خزانه معين استان

صورت برداري از اموال فرسوده و غير قابل استفاده بمنظور فروش از طريق حراج با رعايت مقررات

تهيه پيش نويس و آمار مربوط طبق دستور مقام مافوق

انجام ساير امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

تاریخ به روز رسانی: 2018/01/04
تعداد بازدید: 11976
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal